OPOMBA! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

Če ne spremenite nastavitve brskalnika, se strinjate z njo in s pravilnikom o zasebnosti na tej povezavi. Preberite več o Pravilniku o zasebnosti

Razumem

Splošni pogoji

Splošni pogoji in navodila, pod katerimi organizator sklepa pogodbe o turističnih aranžmajih

Uvodna pripomba
Z nakupom enega od naših aranžmajev ste zasnovali pravni odnos z organizatorjem in prodajalcem programa (Skok Šport). Ko ste vplačali ceno ali del cene aranžmaja, ste s tem sprejeli pogoje in navodila, ki so tu objavljena in ki bodo osnova za reševanje vseh morebitnih sporov med Vami kot kupcem in nami kot organizatorjem. Plačilo akontacije je smiselno enakovredno sklenitvi pogodbe. Zato Vas prosimo, da pozorno preberete te pogoje, ki so usklajeni z veljavnimi zakoni.

Vsebina aranžmaja
V programu je za vsak aranžma navedena njegova vsebina: to so storitve, ki so naštete pod naslovom ”CENA VKLJUČUJE”. Vsebino aranžmaja bomo izpolnili v skladu s programom, razen v primeru višje sile ali, če se spremenijo pogoji za potovanje (npr. nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. Organizator ne zagotavlja nobene dodatne storitve, ki v programu ni navedena in ne vrača odškodnine za morebitne neizkoriščene storitve po krivdi potnika.

Prijava
Prijavite se lahko v agenciji Skok Šport, ter v vseh pooblaščenih agencijah. Potnik mora ob prijavi posredovati vse zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program ter plačati akontacijo. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, odgovarja za vse stroške oz. škodo, nastalo zaradi napačnih podatkov. Ob prijavi potnik in agencija skleneta pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o aranžmaju, ali pa se ta pogodba sklicuje na program aranžmaja, v katerem so ti podatki navedeni. Potnikova prijava velja za potrjeno, ko potnik plača predvideno akontacijo. Prijave se bodo sprejemale do popolnitve predvidenega števila potnikov oz. do navedenega datuma.

Plačilo
Ob prijavi se vplača 30% akontacija od vrednosti aranžmaja oz. znesek, ki je naveden v programu potovanja; preostanek plačila pa najkasneje 14 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da potnik preostalega zneska ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. V tem primeru veljajo in se uporabljajo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz odstavka “ODPOVED ARANŽMAJA” teh splošnih pogojev in navodil. Če je v pogodbi določena devizna klavzula, se plačilo izvrši v EVRIH v protivrednosti tuje valute po podjetniškem prodajnem tečaju NLB d.d.. Kupec je dolžan plačati agenciji tudi eventuelno razliko, ki je nastala zaradi morebitne računske napake pri obračunu aranžmaja. Ta obveznost velja eno leto od sklenitve pogodbe.

Cena in vsebina aranžmaja
Cene aranžmaja so navedene v programih in veljajo od dne, ko je program objavljen. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene, če pride do spremembe v menjalninem tečaju valute ali v tarifah prevoznikov. Organizator sme ceno povišati v enaki vrednosti, kot se poviša cena prevoznika. Organizator je dolžan potnika pismeno ali ustno obvsetiti o spremembi cene. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje 20 dni pred začetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko potnik odstopi od pogodbe. V tem primeru mora organizator potovanja potniku vrniti vplačani znesek. Davek na dodano vrednost je vključen v cene aranžmajev. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na način, ki je predviden v programu.

Odpoved aranžmaja in stroški odpovedi
Organizator si pridržuje pravico, da odpove turistični aranžma najkasnej 7 dni pred odhodom, če se za potovanje oz. izlet ne prijavi najmanjše potrebno število potnikov, navedeno v programu.

Odpoved aranžmaja s strani potnika je možna osebno oz. pisno v poslovalnici, kjer se je prijavil, po telefonu le informativno; ravno tako vse druge spremembe po želji potnika (npr. sprememba datuma potovanja, sprememba storitev – namesto pol penziona-polni penzion,…). Odvisno od časa odpovedi je potnik dolžan nositi stroške, ki so navedeni spodaj (razen, kadar je vplačano zavarovanje rizika odpovedi turističnega aranžmaja).
Pred odhodom:
- prek 30 dni 13 EUR
- od 29 – 22 dni 10% oz. minimalno 13 EUR
- od 21 – 15 dni 25% oz. minimalno 13 EUR
- od 14 – 8 dni 60% oz. minimalno 13 EUR
- od 7 – 0 dni 90% oz. minimalno 13 EUR
Po odhodu:
- 100% od cene aranžmaja (na osebo)

Ob ustni odpovedi aranžmaja mora potnik podpisati pisno odpoved, ki mu jo v podpis ponudi agencija. V primeru, da potnik odpovedi ne podpiše, se šteje, kot da aranžmaja ni odpovedal. V primeru, da potnik ne more potovati, lahko najkasneje v 8 dneh pred začetkom potovanja najde ustrezno zamenjavo. Organizator ima v tem primeru pravico do povračila vseh svojih stroškov, (zadrži 13 EUR), razliko pa vrne potniku. Če potnik prekine aranžma po tem, ko se je že začelo njegovo izvajanje, vzrok za to pa ni višja sila, nima pravice do povračila stroškov oz. zneska plačanega aranžmaja.

Zavarovanje rizika odpovedi turističnega aranžmaja
V slučaju, da se potnik potovanja ne more udeležiti zaradi vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti zavarovanca ali ožjih svojcev (starši, zakonci, otroci), je upravičen do povračila vplačanih zneskov, če ob prijavi vplača premijo za zavarovanje rizika odpovedi potovanja, ki znaša 5% od cene aranžmaja. Upravičenost take odpovedi mora biti razvidna iz pismene škodne dokumentacije in velja samo za enega zavarovanca. Zavarovanec je dolžan takoj oz. najkasneje v 8 dneh pismeno obvestiti sklenitelja, ko izve, da se potovanja ne bo mogel udeležiti.

Spremembe programa potovanja oz. aranžmaja
Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda potovanja zaradi spremembe voznega reda ali nastopa višje sile in pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer se odvija potovanje, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati) brez odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v potniškem prometu. Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa potovanja oz. aranžmaja zaradi kakršnekoli višje sile med potekom aranžmaja. V teh primerih lahko organizator zagotovi storitve potnikom v spremenjeni obliki v skladu z možnostmi. O kakršnikoli naknadni spremembi programa agencija potnika nemudoma obvesti. Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij in vlakov, kakor tudi ne za tiste spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. V primeru, da stanje v kraju samem organizatorju ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko potnika nastani v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

Reklamacije
V primeru reklamacije lahko potnik v kraju samem reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa pri ponudniku storitve ter skuša sodelovati, da se vzrok reklamacije odpravi. Reklamacijo je potnik dolžan vložiti pisno v zakonsko določenem roku 2 mesecev. V primeru zamude navedenega roka, organizator reklamacije ne obravnava. Brez pisne reklamacije organizator ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Če je prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev po krivdi organizatorja ali njegovega predstavnika, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev , razen v primeru, ko ima organizator pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja oz. aranžmaja.

Zdravstveni predpisi
Potnik ima pravico do zdravstvene pomoči v skladu z meddržavnimi pogodbami o zdravstveni pomoči. Imeti mora potni list in potrjeno zdravstveno izkaznico ter ustrezen obrazec, ki velja za državo podpisnico pogodbe. Obrazec si potnik priskrbi sam. V nekaterih programih so navedena posebna cepljenja. Vsak potnik je dolžan imeti s seboj veljavno mednarodno potrdilo (rumena knjižica) z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Organizator priporoča, da potniki sklenejo zavarovalno pogodbo o zdravstvenem zavarovanju v tujini. Organizator ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero potuje, ali programa, na katerega se je prijavil.

Potne listine
Potni listi in vize so praviloma skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali sploh ne more potovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil.

Uporaba podatkov
Organizator oz. agencija vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s sklenitvijo pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob sklenitvi pogodbe.

Devizni in carinski predpisi
Potnik, ki potuje v tujino, je dolžan spoštovati vse devizne in carinske predpise. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevanje potovanja, gredo vsi stroški v njegovo breme.

Ustne informacije
Ustne informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu potovanja.

Kategorizacija nastanitvenih objektov
Kategorizacije nastanitvenih objektov (kategorija objektov oz. število zvezdic), navedene v katalogih ali programih organizatorja za turistične aranžmaje so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in ne kot kategorizacije organizatorja. Organizator za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno agencije Skok šport d.o.o.. Hišni redi, prehrana, storitve in ostala ponudba so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Na te elemente organizator nima vpliva.

Pravna podlaga
Ta dokument temelji na določilih Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika.

Pristojnost sodišča
V primeru, da se potnik in organizator ne moreta dogovoriti o poravnanju nastale škode, je za to pristojno sodišče v kraju, kjer ima potnik/potrošnik svoje prebivališče.

Ljubljana, junij 2012